ރައީސް ނަޝީދު 2013

އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ aneh dhivehi rajje
mdp agri viyafaari

މިނީމެނިފެސްޓޯ 4: ހެއްދި އެތިކޮޅު ދޭ ކިރާލަން، ވަގުތުން ފައިސާ ދޭ

އެމްޑީޕީގެ އެގްރިވިޔަފާރި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދަނޑުގޮވާން ކުރުމުގެ ދަތިތައް ލުއިވެ، ހައްދާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ވިއްކާ ހުސްކޮށް، ވަގުތުން ފައިސާ ލިބޭނޭ މަގު ފަހިވެގެންދާނެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ތައްޔާރުކުރާ ތާޒާ މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ދިވެހި އާއިލާތަކަށް އަގުހެޔޮކޮށް ލިބި، ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލް ދުޅަހެޔޮކުރެވޭނެއެވެ.


2013 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: 0044 334 (960)+