ރައީސް ނަޝީދު 2013

އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ aneh dhivehi rajje
guesthouse policy

މިނީމެނިފެސްޓޯ 1 : ރަށުތަރައްގީގެ އިންޖީނު - މަގޭ ގެސްޓްހައުސް

އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުން ކަށަވަރުކޮށްދެނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިޒަމްގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވާ، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ %70 މިހާރުވެސް ހިއްސާކުރާ މި ސިނާއަތް ލާމަރުކަޒީވެ، ރަށުގެ ވިޔަފާރިތަކަށައި މަސައްކަތައް ކުރިއެރުން ލިބި، ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބެހެވިގެންވާ އިގްތިސާދަކަށް މަގުފަހިވުމެވެ.


2013 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: 0044 334 (960)+