ރައީސް ނަޝީދު 2013

އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ aneh dhivehi rajje
mdp higher education

‮މިނީމެނިފެސްޓޯ 6: ދިވެހި އިލްމްވެރީން: ދިވެހީންގެ ވިސްނުން ރާއްޖޭގެ އަސްދަނޑިން ބޭރަށް‬

އެމްޑީޕީ ގެ ދިވެހި އިލްމްވެރިންގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް ނިމި ފާސްވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ރާއްޖޭގެ އަސްލުތަކާއި ބޭނުންތައް ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެ، ހައްލުތަކާއި ކުރިއެރުންތައް ހޯދޭނޭ ފުރުސަތު ލިބިދެވޭނެ. މިނިވަން މަސައްކަތްތެރީންގެ ގޮތުގައި ކުރި އަރާނީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާނޭފަދަ އިލްމީ ދަރީން އުފެދިގެން.


2013 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: 0044 334 (960)+