ރައީސް ނަޝީދު 2013

އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ aneh dhivehi rajje
mdp manifesto guesthouse policy mariculture workers agri health higher education majaakurun oagaatheri

2013 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: 0044 334 (960)+