ރައީސް ނަޝީދު 2013

އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ aneh dhivehi rajje
mdp majaakurun

މިނީމެނިފެސްޓޯ 7: މަޖާކުރުން: ބިރަކާނުލާ ފޫހިފިލުވުން

އެމްޑީޕީގެ މަޖާކުރުމުގެ ސިޔާސަތުން ބިރަކާނުލާ ފޫހިފިލުވަން ދިވެހި ޒުވާނާއަށް އެހީވެދޭނެ. ދިވެހި ދަރީންނަށް ފޯރިދީ، އެމީހުން ކުޅެން ބޭނުންވާ ކުޅިވަރާއި، ކުރާން ބޭނުންވާ އެކިއެކި ކަންކަމައިގެން ކުރިއަށް ދިޔުމަށް އެމްޑީޕީގެ ފުރިހަމަ ސަޕޯޓާއި އެއްބާރުލުން ލިބިދެވޭނެ.


2013 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: 0044 334 (960)+