ރައީސް ނަޝީދު 2013

އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ aneh dhivehi rajje
mdp manifesto

އެމްޑީޕީ މެނިފެސްޓޯ: ހިސާބުކުރެވި ބަޖެޓްކުރެވިފައި

އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަން ގެނެސްދޭނެ

ތަނަވަސްކަމުގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށް، ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ތަރައްގީގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ މަގު ހުޅުވާލާނެ

ހިސާބުކޮށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހުށަހެޅެނެ

ޑައުންލޯޑް


2013 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: 0044 334 (960)+