ރައީސް ނަޝީދު 2013

އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ aneh dhivehi rajje
mdp mariculture

މިނީމެނިފެސްޓޯ 2 : މެރިކަލްޗަރގެ ވިޔަފާރިން ރަށަށް ފައިދާ

އެވޭލާ ޒަމާނުގައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ބިނާވެފައި އޮތް މައިގަނޑު މަސައްކަތް އަލުން ދިރުވާ، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން، ދިވެހި ކަނޑުފަޅުތަކުގައި އައު ބާވަތްތައް ގިނަކުރެވޭނެ. މިކަމުން، ދިވެހީންގެ ގުދުރަތީ ތަރިކަ އިތުރަށް މުއްސަނދިކުރެވި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިގްތިސާދީ ފައިދާ ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް ލިބޭނެ.


2013 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: 0044 334 (960)+