ރައީސް ނަޝީދު 2013

އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ aneh dhivehi rajje
mdp workers

މިނީމެނިފެސްޓޯ 3: އުފާވެރި، މަސައްކަތްތެރި ދިވެހިން

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހީން މަސައްކަތްކުރި އުފާވެރިކަމާއި، ފުދުންތެރިކަން އަލުން އަނބުރާ ގެނައުމަކީ އެމްޑީޕީގެ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ މައި މަގުސަދެވެ. ދެން އަންނަ ދައުރުގައި ދިވެހި ޒުވާނުން ތަމްރީނުވާ ގޮތްތައް އިތުރުވެ، ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ގިނަކޮށް، ލިބޭ އުޖޫރަ ތަނަވަސްވެ، އާއިލާއާއެކު ދިރިއުޅޭނެ މަގުފަހިކޮށްދީ، ދިވެހި މަސައްކަތްތެރީންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރާނޭކަން އެމްޑީޕީން ކަށަވަރުކޮށްދެމެވެ.


2013 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު: 0044 334 (960)+